Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 70/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/05/2018
Nghị định

Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước.

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước. Nghị định gồm 6 chương với 41 điều.

Ngoài chương quy định chung và tổ chức thực hiện, Nghị định dành 4 chương để quy định một số vấn đề cụ thể: Quản lý, sử dụng tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Quản lý, xử lý tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN; Quản lý tài chính trong xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước; Cơ sở dữ liệu về tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website