Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Ngày ban hành: 01/09/2015
Thông tư

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Ngày 1.9.2015, Bộ KH&CN - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư gồm 6 chương với 34 điều và 6 mẫu biểu phụ lục. Ngoài  Chương I - Quy định chung và Chương VI - Điều khoản thi hành, bốn chương chính của Thông tư là những quy định cụ thể về: Quản lý, xử lý tài sản được trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý, xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý, xử lý tài sản là vật tư thu được trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; Quản lý tài chính trong quá trình xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.11.2015.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website