Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 87/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 22/09/2014
Nghị định
Nghị định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam.
Ngày 22.9.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2014/NĐ-CP quy định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam. Nghị định gồm 5 Chương với 16 Điều. Chương I - Quy định chung, gồm các quy định về: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Điều kiện được hưởng chính sách thu hút. Chương II - Các chính sách thu hút, quy định rõ các chính sách về: xuất nhập cảnh và cư trú; tuyển dụng, lao động, học tập; lương; nhà ở; tiếp cận thông tin; khen thưởng, vinh danh và các chính sách khác. Chương III - Thẩm quyền quyết định và quy trình chấp thuận việc sử dụng, nêu cụ thể về: Thẩm quyền quyết định việc sử dụng người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài; Quy trình chấp thuận việc sử dụng người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài. Chương IV - Tổ chức thực hiện, gồm có: Nguồn kinh phí; Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan và địa phương. Chương V - Điều khoản thi hành quy định: Hiệu lực thi hành; Trách nhiệm thi hành. 
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10.11.2014

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website