Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 07/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 26/05/2014
Thông tư

Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Ngày 26.5.2014, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư gồm 5 Chương với 25 Điều. Chương I - Qui định chung (từ Điều 1 đến Điều 5); Chương II - Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (từ Điều 6 đến Điều 9); Chương III - Tổ chức xây dựng đề xuất đặt hàng (từ Điều 10 đến Điều 13); Chương IV - Tổ chức xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (từ Điều 14 đến Điều 23); Chương V - Điều khoản thi hành (gồm Điều 24 và Điều 25). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28.7.2014 và thay thế Thông tư 06/2012/TT-BKHCN ngày 12.3.2012 của Bộ KH&CN về việc xác định nhiệm vụ KH&CN thuộc các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước.

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website