Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 2229/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 16/11/2013
Quyết định

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia.

Ngày 16.11.2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2229/QĐ-TTg phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia. Theo đó, Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển KH&CN Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Hội đồng thực hiện tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ với hai hình thức: tư vấn độc lập và tư vấn theo yêu cầu.

 

Quy chế gồm 4 Chương với 8 Điều, quy định cụ thể về: chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng; tổ chức của Hội đồng; phương thức hoạt động của Hội đồng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 85/2009/QĐ-TTg ngày 8.6.2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia.

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website