Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 1361/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 08/08/2013
Quyết định

Phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020.

Ngày 8.8.2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1361/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu chung của Quy hoạch là phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 theo hướng hiện đại, đạt trình độ các nước tiên tiến trong khu vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Quyết định cũng nêu rõ các nhiệm vụ chủ yếu (về lĩnh vực đo; về trình độ kỹ thuật và đo lường của chuẩn; về điều kiện cơ sở hạ tầng duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia) và các giải pháp thực hiện (về nhân lực và đào tạo cán bộ; về nguồn lực; về hợp tác quốc tế).

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website