Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 29/2013/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2013
Thông báo

Luật Khoa học và Công nghệ 2013.

 

Ngày 18.6.2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật KH&CN năm 2013 (Luật số 29/2013/QH13). Luật quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN; việc tổ chức thực hiện hoạt động KH&CN; biện pháp bảo đảm phát triển KH&CN; quản lý nhà nước về KH&CN. Luật gồm 11 Chương: Những quy định chung; Tổ chức KH&CN; Cá nhân hoạt động KH&CN, phát triển nguồn nhân lực KH&CN; Xác định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phổ biến kiến thức KH&CN; Đầu tư, tài chính phục vụ phát triển KH&CN; Xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển thị trường KH&CN; Hội nhập quốc tế về KH&CN; Trách nhiệm quản lý nhà nước về KH&CN; Khen thưởng và xử lý vi phạm; Điều khoản thi hành.

 

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2014.

 

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website