Thông tin chi tiết văn bản

Số hiệu văn bản: 22/2012/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 22/11/2012
Thông tư

Đề án nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư về xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 22.11.2012, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 22/2012/TT-BKHCN hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15.3.2012 của Thủ tướng Chính phủ). Thông tư gồm 4 Chương với 12 Điều: Chương I - Quy định chung (phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ); Chương II - Xây dựng, phê duyệt các dự án thuộc Đề án (các loại dự án thuộc Đề án; căn cứ xây dựng các dự án thuộc Đề án; xây dựng và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Đề án; xây dựng và phê duyệt dự án đầu tư thuộc Đề án; nội dung cho ý kiến của Bộ KH&CN về dự án thuộc Đề án; Kinh phí thực hiện các dự án thuộc Đề án); Chương III - Tổ chức thực hiện (quy định trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trách nhiệm của Bộ KH&CN; trách nhiệm của cơ quan chủ quản đầu tư và chủ đầu tư); Chương IV - Điều khoản thi hành (quy định về hiệu lực thi hành).

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website