Văn bản mới

Tìm kiếm: Loại văn bản:
# Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tập tin Loại văn bản
1 76/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Ngày... Nghị định
2 70/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua... Nghị định
3 08/2018/QĐ-TTg 23/02/2018 Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học,... Quyết định
4 99/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Nghị định số 99/2017/NĐ-CP. Ngày 18/8/5017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ,... Nghị định
5 95/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Nghị định số 95/2017/NĐ-CP. Ngày 18/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ,... Nghị định
6 07/2017/QH14 19/06/2017 Luật Chuyển giao Công nghệ. Ngày 19.6.2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ... Quyết định
7 74/2017/NĐ-CP 20/06/2017 Nghị định số 74/2017/NĐ-CP. Ngày 20/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách... Nghị định
8 60/2017/NĐ-CP 15/05/2017 Nghị định số 60/2017/NĐ-CP. Ngày 15/5/5017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ,... Nghị định
9 54/2016/NĐ-CP 14/06/2016 Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Ngày 14.6.2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định... Nghị định
10 1062/QĐ-TTg 14/06/2016 Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Ngày 14.6.2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban... Quyết định
11 865/QĐ-TTg 24/05/2016 Thành lập Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai. Ngày 24.5.2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành... Quyết định
12 844/QĐ-TTg 18/05/2016 Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Ngày... Quyết định
13 171/QĐ-TTg 27/01/2016 Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2020, định hướng đến năm... Quyết định
14 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Ngày 30.12.2015,... Thông tư liên tịch
15 2395/QĐ-TTg 25/12/2015 Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách... Quyết định
16 2245/QĐ-TTg 11/12/2015 Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Ngày 11.12.2015, Thủ tướng... Quyết định
17 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH 30/10/2015 Thông tư liên tịch quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ sản xuất... Thông tư
18 14/2015/TT-BKHCN 18/09/2015 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN. Ngày 19.8.2015, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư... Thông tư
19 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC 01/09/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển... Thông tư
20 37/2015/QĐ-ttg 08/09/2015 Quy định về điều kiện thành lập Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc... Quyết định
21 19/2015/QĐ-TTg 15/06/2015 Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Ngày 15.6.2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết... Quyết định
22 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối... Thông tư
23 50/2015/NĐ-CP 18/05/2015 Nghị định về việc thành lập Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc. Ngày 18.5.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị... Nghị định
24 07/2015/TT-BKHCN 15/04/2015 Thông tư quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân... Thông tư
25 120/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy... Nghị định
26 66/2014/QĐ-TTg 25/11/2014 Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao... Quyết định
27 95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ. Ngày 17.10.2014,... Nghị định
28 87/2014/NĐ-CP 22/09/2014 Nghị định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia... Nghị định
29 78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN. Ngày 30.7.2014,... Nghị định
30 07/2014/TT-BKHCN 26/05/2014 Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Ngày... Thông tư

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website