Vai trò của kinh tế nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2020

Thứ năm, 13/06/2019 - 14:24 KH&CN Trung ương
In

vaitro

Đó là nội dung của hội thảo do Viện Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức ngày 12/6/2019 với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, quản lý của Hội đồng Lý luận Trung ương, viện nghiên cứu cùng một số bộ, ngành.

Theo Ban tổ chức hội thảo, đánh giá vai trò của kinh tế nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2020; hướng tới 2030 là nhằm phục vụ cho công tác xây dựng văn kiện về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Đánh giá về kinh tế nhà nước nhìn theo mục tiêu, yêu cầu tại Hiến pháp, Báo cáo của Viện Kinh tế Quản lý Trung ương cho rằng, vai trò của kinh tế nhà nước là “quan trọng cho tăng trưởng, nhưng tỷ trọng giảm dần; năng suất lao động bình quân cao nhưng hiệu quả đầu tư thấp hơn so với thành phần kinh tế khác; chiếm tỷ trọng đa số trên thị trường tài chính, tín dụng, năng lượng, viễn thông hoặc thị trường cung cấp sản phẩm, dịch vụ từ tài sản thuộc sở hữu toàn dân như tài nguyên, khoáng sản, công trình công cộng, thủy lợi…”. Nhìn trên tổng thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, vai trò của kinh tế nhà nước chưa rõ nét trong việc “dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế” và là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế.
Về cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2011-2020, Báo cáo đã chỉ ra rằng, đã thể chế hóa được nhiều nội dung quan trọng theo yêu cầu của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Cụ thể, DNNN đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao; hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn duy trì, ổn định trong bối cảnh khó khăn, tổng giá trị vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển; tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước… Tại Hội thảo, một số đại biểu bổ sung rằng, vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa thể chế, cơ chế, chính sách ban hành với kết quả thực hiện cơ cấu lại DNNN trên thực tế. Trong đó, về thể chế, cơ chế, chính sách là khá đầy đủ, nhưng thực tế áp dụng tại các DNNN diễn ra chưa toàn diện và có tính bao trùm như đã ban hành; vẫn còn một khoảng trống về lý luận dẫn đến lúng túng trong triển khai thực hiện quản lý sản phẩm, dịch vụ công thiết yếu, lĩnh vực độc quyền...
Mục tiêu đặt ra cho tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2021-2030 bao gồm khía cạnh kinh tế, đáp ứng chuẩn mực quản trị và xác lập thể chế thị trường. Về kinh tế, cần xác định rõ chỉ tiêu kinh tế DNNN phải đạt được (hiệu suất sinh lời trên vốn nhà nước, năng suất lao động). Về mục tiêu đáp ứng chuẩn mực quản trị, với một số chỉ tiêu như được các tổ chức uy tín xếp hạng, thừa nhận, tỷ trọng niêm yết.


Tin và ảnh: CTH

 

 

Bài mới hơn:

Bài cũ hơn: