Đại học Huế: khảo sát lấy ý kiến về chỉ tiêu công bố khoa học quốc tế, sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

Email In PDF

Nhằm thúc đẩy việc công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trên các ấn phẩm khoa học quốc tế có uy tín, tăng cường sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, Đại học Huế có kế hoạch phân bổ chỉ tiêu công bố khoa học và đăng ký sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ hàng năm cho từng đơn vị thành viên và trực thuộc.

Về chỉ tiêu công bố khoa học quốc tế, có 2 phương án phân bổ chỉ tiêu: 1) Dựa trên cơ sở nguồn lực đội ngũ, số lượng nhiệm vụ KH&CN các cấp, nhóm nghiên cứu mạnh; 2) Dựa trên số lượng công bố quốc tế (ISI, Scopus, ESCI) giai đoạn 2011-2018 của các đơn vị để phân bổ chỉ tiêu cho năm 2019 theo tỷ lệ % năm 2018. Việc phân bổ chỉ tiêu công bố khoa học quốc tế cho từng đơn vị dựa trên các nguyên tắc: tiềm lực về đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ, về nhóm nghiên cứu mạnh; số lượng đề tài KH&CN các cấp (cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp Đại học Huế) thực hiện tại đơn vị trong năm; có tính đến yếu tố đặc thù về chuyên môn của đơn vị (dễ, khó công bố quốc tế).
Chỉ tiêu phân bổ gồm tổng số công bố và số công bố chia theo 2 nhóm:
Nhóm A: công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI và SCOPUS;
Nhóm B: công bố trên các tạp chí quốc tế khác (có phản biện, có chỉ số ISSN, có thành phần Editorial Board từ ít nhất 3 quốc gia) và trong các kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế (có phản biện, có ISBN, có người tham gia đến từ ít nhất 3 quốc gia) và các bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước có uy tín.
Việc lấy ý kiến đóng góp đối với các chính sách phát triển dài hạn của nhà trường là cần thiết. Qua hoạt động này cho thấy, sẽ từng bước thúc đẩy vai trò tự chủ của các đơn vị trực thuộc, lượng hóa kết quả công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, từ đó tạo cơ sở cho việc đầu tư hướng mạnh theo nguyên tắc đúng địa chỉ, tập trung nguồn lực.
Tin: CTH

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech