Phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực KHTN&KT được Nafosted tài trợ đợt 1 năm 2018

Email In PDF

pheduyet

Ngày 5/7/2018, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) đã phê duyệt Danh mục 146 đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (KHTN&KT) được Nafosted tài trợ đợt 1 năm 2018 (Quyết định số 119/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 5/7/2018).

Theo đó, các đề tài được phê duyệt lần này tập trung nhiều ở lĩnh vực vật lý (44 đề tài), hóa học (27 đề tài), cơ học (22 đề tài) và khoa học sự sống - sinh học nông nghiệp (20 đề tài). Lĩnh vực toán học có số lượng đề tài được phê duyệt ít nhất (5 đề tài). Trên cơ sở Danh mục đề tài được phê duyệt, Cơ quan điều hành Nafosted sẽ tổ chức rà soát dự toán và trình Chủ tịch Hội đồng Quản lý Nafosted phê duyệt kinh phí cho các đề tài này. Đồng thời, thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng. Theo dự kiến, các công việc này sẽ được thực hiện trong tháng 7-8/2018.
CT

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech