Phiên họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến Thành phố Hà Nội

Email In PDF

244 hanoi

Mới đây, tại Sở KH&CN Hà Nội, Hội đồng Khoa học, sáng kiến Thành phố Hà Nội đã tổ chức họp để tổng hợp kết quả chấm điểm xét chọn sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua cấp Thành phố và cấp Nhà nước.

 

Hội đồng đã xem xét, đánh giá xét chọn trên cơ sở các hồ sơ đã được các Hội đồng chuyên môn xét và chấm điểm.

Trước đó, 5 Hội đồng chuyên môn về các lĩnh vực: KH&CN, Y tế, Quản lý kinh tế - Sản xuất kinh doanh, Quản lý hành chính Nhà nước và Giáo dục - Đào tạo đã có các buổi làm việc và chấm điểm các hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua cấp Thành phố và cấp Nhà nước.

Các Hội đồng chuyên môn đã xem xét các hồ sơ theo các tiêu chí gồm:

Tính mới, tính sáng tạo:

Lần đầu tiên được áp dụng hoặc lặp lại nhưng có sự thay đổi về chất và mang lại lợi ích trong phạm vi áp dụng.

Không trùng lắp với các sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ được công nhận trước đó.

Tính khả thi và hiệu quả:

Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phù hợp với điều kiện thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, ngành, thành phố tại thời điểm đưa ra sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới để triển khai.

Được áp dụng ngay trong hoạt động công tác của cá nhân, cơ quan, đơn vị và có khả năng phổ biến rộng rãi trong ngành, địa phương, toàn thành phố.

Có tính hiệu quả nếu việc áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội.

Sau phiên họp của Hội đồng Khoa học, sáng kiến Thành phố Hà Nội, những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được công nhận là sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới cho các cá nhân nộp hồ sơ đăng ký. Đây sẽ là cơ sở để các cá nhân đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua cấp Thành phố và cấp Nhà nước.

(Sở KH&CN Hà Nội)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website