Bắc Giang: Phát huy giá trị di sản văn hóa làng Thổ Hà gắn với phát triển du lịch

Email In PDF

1123 bacgiang

Vừa qua, Sở KH&CN Bắc Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài “Nghiên cứu phát huy giá trị di sản văn hóa làng Thổ Hà gắn với Phát triển du lịch” do Bảo tàng tỉnh Bắc Giang chủ trì thực hiện từ tháng 01/2019 - 12/2020 với tổng kinh phí 250 triệu đồng.

 

Đề tài triển khai sẽ nghiên cứu giá trị văn hóa phi vật thể của làng Thổ Hà gồm các phong tục, tập quán; lễ hội, làng nghề, nghiên cứu di sản quan họ, ca trù và một số tri thức văn hóa khác tại làng Thổ Hà. Dự kiến kết quả sau khi nghiên cứu, đề tài sẽ đánh giá được các giá trị di sản văn hóa làng Thổ Hà và đề xuất các giải pháp phát huy các giái trị di sản văn hóa đó với phát triển du lịch.

Góp ý vào đề tài, các thành viên hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì cần thống nhất lại tên đề tài, thời gian thực hiện; làm rõ đối tượng điều tra, phương pháp nghiên cứu, định hướng phát triển du lịch, cách thức tổ chức hội thảo; xác định rõ loại hình văn hóa nào để phát triển du lịch, có so sách tính đặc trưng của làng Thổ Hà so với các làng khác và xây dựng thêm mô hình điểm cho đề tài. Hội đồng thống nhất thông qua đề tài đưa vào thực hiện năm 2019.

(Sở KH&CN Bắc Giang)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech