Hà Nội: Phát triển một số loài lan bản địa có giá trị cao tại Sóc Sơn

Email In PDF

Sở KH&CN Hà Nội vừa thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp thành phố để tiến hành đánh giá quá trình thực hiện và kết quả của dự án sản xuất thử nghiệm: “Phát triển một số loài lan bản địa có giá trị cao tại Sóc Sơn - Hà Nội”, mã số: P.2013.11.

 

Dự án do KS Nguyễn Thị Thu Hằng - Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội (nay là BQL rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội) làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của dự án là: Hoàn thiện quy trình nhân giống bằng gieo hạt cho lan Kiều tím, Quế lan hương, quy trình tách chồi cho lan Kiều tím, cây giống khỏe mạnh; Hoàn thiện Quy trình sản xuất thương phẩm cho loài lan Kiều tím, Quế lan hương và Đai châu, cây sinh trưởng phát triển tốt; Xây dựng được hai mô hình sản xuất:

Mô hình nhân giống: số lượng 50.000 cây (Tương đương 500m2) ở giai đoạn vườn ươm, cây giống khỏe mạnh, sinh trưởng phát triển tốt.

Mô hình sản xuất thương phẩm: số lượng 50.000 cây (tương đương diện tích 0,5 ha), cây sinh trưởng phát triển tốt, ra đồng dều.

Những nội dung nghiên cứu chính của dự án bao gồm: Hoàn thiện quy trình nhân giống bằng phương pháp gieo hạt invtro đối với lan Kiều tím: Nghiên cứu tuổi của quả Kiều tím đưa vào nuôi cấy và hóa chất khử trùng trước khi đưa vào nuôi cấy; Nghiên cứu xác định môi trường nuôi cấy, nhân nhanh và tạo cây hoàn chỉnh của cây Kiều tím; Nghiên cứu xác định giá thể, dinh dưỡng cho cây con của cây Kiều tím; Nghiên cứu đôh pH trong nước tưới và phòng trừ một số loại bệnh chủ yếu giai đoạn cây con của cây Kiều tím.

Hoàn thiện quy trình nhân giống bằng phương pháp gieo hạt invtro đối với Quế lan hương: Nghiên cứu tuổi của quả đưa vào nuôi cấy và hóa chất khử trùng trước khi đưa vào nuôi cấy của cây Quế lan hương; Nghiên cứu xác định môi trường nuôi cấy, nhân nhanh và tạo cây hoàn chỉnh của cây Quế lan hương; Nghiên cứu xác định giá thể, dinh dưỡng cho cây con của cây Quế lan hương; Nghiên cứu độ pH trong nước và phòng trừ một số loại bệnh chủ yếu giai đoạn cây con của cây Quế lan hương.

Hoàn thiện quy trình nhân giống hoa lan kiều tím bằng phương pháp tách chồi: Nghiên cứu thời vụ tách, số nhánh tách đến hệ số nhân của cây Kiều tím; Xác định giá thể, kích thích ra rễ, chồi và phòng trừ một số loại bệnh hại chủ yếu giai đoạn vườn ươm cho cây Kiều tím.

Hoàn thiện quy trình sản xuất hoa lan Kiều tím thương phẩm: Nghiên cứu xác định giá thể trồng, chế độ dinh dưỡng cho từng giai đoạn của cây Kiều tím; Nghiên cứu xác định độ EC trong nước tưới cho cây lan và phòng trừ một số loại sâu, bệnh hại chủ yếu cho cây Kiều tím.

Hoàn thiện quy trình sản xuất Quế lan hương thương phẩm: Nghiên cứu xác định giá thể trồng, chế độ dinh dưỡng cho từng giai đoạn của cây Quế lan hương; Xác định độ EC trong nước tưới cho cây lan và phòng trừ một số loại sâu, bệnh hại chủ yếu cho cây Quế lan hương.

Hoàn thiện quy trình sản xuất Đại châu thương phẩm: Nghiên cứu xác định giá thể trồng, chế độ dinh dưỡng cho từng giai đoạn của cây Đai châu; Xác định độ EC trong nước tưới cho cây lan và phòng trừ một số lọa sâu, bệnh hại chủ yếu cho cây Đai châu.

Qua quá trình thực hiện, Dự án đã hoàn thiện được 2 quy trình nhân giống bằng phương pháp gieo hạt cho cây Kiều tím, Quế lan hương; hoàn thiện 1 quy trình nhân giống bằng phương pháp tách chồi cho cây Kiều tím; Đã hoàn thiện 3 quy trình sản xuất hoa lan thương phẩm cho loài lan Kiều tím, Quế lan hương, Đai châu. 6 quy trình đã được nghiệm thu đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng sản phẩm.

Dự án đã sản xuất và nuôi trồng đủ số lượng và chất lượng đảm bảo theo thuyết minh dự án: Sản xuất thử nghiệm bằng phương pháp gieo hạt invitro; Sản xuất thử nghiệm bằng phương pháp tách chồi; Sản xuất cây thương phẩm.

Hiệu quả về khoa học, công nghệ và môi trường: đã ứng dụng công nghệ sinh học và thực tiễn để sản xuất để nhân giống cây trồng, có ý nghĩa về KH&CN. Góp phần lưu trữ và phát triển các loài lan bản địa đã và đang bị khai thác quá mức; thúc đẩy giúp cho du lịch sinh thái phát triển, tạo môi trường sinh thái sạch đẹp.

Hiệu quả về kinh tế - xã hội: Dự án đã cung cấp số lượng lớn cây giống lan với giá thành hợp lý, tạo được công ăn việc làm trực tiếp cho khoảng 50 người hoạt động chuyển giao, sản xuất thử nghiệm và tạo thêm việc làm cho 100 người đang chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang sản xuất hoa thương mại.

Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố đánh giá đạt loại Khá.

(Sở KH&CN Hà Nội)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech