Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN

Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN năm 2010

Email In PDF

Ngày 20.1.2012, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-CTN tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN cho 3 công trình và 9 cụm công trình.

Danh sách các công trình do Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010

Email In PDF

Danh sách các công trình do Hội đồng Giải thưởng cấp Nhà nước đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010

Danh mục các công trình do các Hội đồng cấp Bộ, cấp tỉnh, thành phố đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010

Email In PDF

Danh mục các công trình do các Hội đồng cấp Bộ, cấp tỉnh, thành phố đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010.

Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy chuẩn và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Email In PDF

Ngày 26.8.2010, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy chuẩn và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN. Tạp chí xin trích dẫn nội dung Thông tư và các biểu mẫu đính kèm.

Trang 1 / 2

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website