Các dự án đang triển khai

Danh sách dự án đã phê duyệt kế hoạch năm 2016

Email In PDF

Danh sách dự án đã phê duyệt kế hoạch năm 2016

Xem tại đây

Tình hình triển khai các dự án thuộc Chương trình 592 năm 2015

Email In PDF

Dự án đã ký hợp đồng và cấp kinh phí thực hiện:

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website