Bạn cần biết

Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN

Email In PDF

Ngày 24.2.2007, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 210/2007/QĐ-CTN tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN cho công trình: “Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 - Thắng lợi và bài học” của Bộ Quốc phòng.

Thông báo của Hội đồng giải thưởng quốc gia về KH&CN về 2 công trình được trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước xem xét, quyết định tặng GTHCM và GTNN về KH&CN

Email In PDF

Tháng 8.2006, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (theo công văn số 2838/VPCP-KG ngày 29.5.2006 của Văn phòng Chính phủ) về việc xét Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2005 cho 03 công trình mật của Ban Cơ yếu Chính phủ và công trình “Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 - Thắng lợi và bài học” của Bộ Quốc phòng.

Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2005

Email In PDF

Ngày 30.8.2005, Chủ tịch Nước Trần Đức Lương đã ký hai Quyết định (số 971/2005/QĐ-CTN và số 972/2005/QĐ-CTN) công bố 12 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ (KH&CN) và 41 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

Thông báo của Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2005 và của Bộ KH&CN

Email In PDF

Thực hiện Quyết định số 33/2005/QĐ-TTg ngày 15.2.2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tạm thời về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2005

Trang 2 / 2

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website