Mô hình tăng trưởng hài hòa ở Việt Nam: Tiếp cận từ góc độ doanh nghiệp

Email In PDF

mohinhhaihoa

Ngày 31/1/2018, tại Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đã tiến hành nghiệm thu đề tài mã số ĐTĐL.XH/18: “Mô hình tăng trưởng hài hòa ở Việt Nam: Tiếp cận từ góc độ doanh nghiệp” do PGS.TS Nguyễn Văn Công (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) làm chủ nhiệm.

Được triển khai thực hiện trong 2 năm 2016 và 2017, đề tài đã tập trung nghiên cứu mô hình tăng trưởng hài hòa ở Việt Nam nhìn từ góc độ doanh nghiệp với các kết quả nổi bật sau: Góp phần bổ sung, hoàn thiện các khía cạnh lý luận về tăng trưởng hài hòa; đánh giá toàn diện hiện trạng tăng trưởng hài hòa trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam trong hơn 1 thập kỷ qua; tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến tính chất hài hòa trong tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam; đề xuất quan điểm, định hướng phát triển mô hình tăng trưởng hài hòa ở Việt Nam và các giải pháp nhằm phát triển khu vực doanh nghiệp Việt Nam theo hướng ngày càng hài hòa và bền vững hơn. Đề tài đã xuất bản 1 cuốn sách chuyên khảo; 11 bài báo, tham luận khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành, hội thảo quốc tế và quốc gia có uy tín. Ngoài ra, đề tài còn góp phần đào tạo 3 nghiên cứu sinh (2 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án TS) và 2 ThS.
Với các kết quả nêu trên, Hội đồng nghiệm thu do GS.TS Đỗ Hoài Nam làm chủ tịch đã nhất trí nghiệm thu đề tài với mức xuất sắc.

Tin và ảnh: TH

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech