Tăng trưởng xanh được xem như một phần quan trọng của phát triển bền vững

Email In PDF

alt

Tại hội thảo “Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững: Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp” do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển bền vững (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức ngày 8/11/2017, các đại biểu đều có chung nhận định: Trong giai đoạn hiện nay, tăng trưởng xanh được xem như một phần quan trọng của phát triển bền vững, là công cụ thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trường nhanh và bền vững, là một yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2012-2020.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, PGS.TS Lê Xuân Đình - Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo cho biết, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế còn dựa chủ yếu vào các yếu tố tăng trưởng theo chiều rộng là chính, thiếu bền vững, nhiều vấn đề xã hội bức xúc tiếp tục diễn ra, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng xuất hiện… Trong bối cảnh đó, vấn đề tăng trưởng xanh nổi lên như một phương thức tăng trưởng mới, bảo đảm được mục tiêu bảo vệ môi trường sống và phát triển bền vững. Tuy nhiên, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững cũng đặt ra nhiều thách thức và thời cơ đối với mọi chủ thể trong đời sống kinh tế - xã hội, đòi hỏi một sự nhận thức chung của toàn xã hội.
Với hơn 20 tham luận và các ý kiến trao đổi của các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp, hội thảo đã tập trung đi sâu vào những nội dung sau: Các vấn đề nội hàm của tăng trưởng xanh, mối quan hệ giữa tăng trưởng xanh với phát triển bền vững; vai trò của nhà nước, doanh nghiệp đối với tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường; thời cơ, thách thức trong quá trình tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; kinh nghiệm trong nước và trên thế giới về tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường; giải pháp lồng ghép tăng trưởng xanh trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách quản trị quốc gia.

Tin và ảnh: MH, VT

 


 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech