Yên Bái: Hội nghị bàn giao sản phẩm, kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã kết thúc, nghiệm thu năm 2017

Email In PDF

136 yenbai

Vừa qua, Sở KH&CN Yên Bái đã tổ chức Hội nghị bàn giao sản phẩm, kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã kết thúc, nghiệm thu năm 2017 cho các đơn vị có cam kết tiếp nhận sản phẩm, kết quả nhiệm vụ KH&CN và các sở, ban, ngành liên quan, các đơn vị, địa phương nhằm tuyên truyền, đẩy mạnh công tác chuyển giao, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

 

Năm 2017, Yên Bái đã thực hiện được 61 đề tài, dự án KH&CN với tổng kinh phí sự nghiệp khoa học của năm là 12.129 triệu đồng, gồm: 41 đề tài, dự án chuyển tiếp từ năm 2015, 2016; 20 đề tài, dự án thực hiện mới năm 2017. Với 20 nhiệm vụ đưa vào thực hiện mới năm 2017, Sở KH&CN đã tổ chức 13 hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ và 23 hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ.

Kết thúc năm 2017 đã có 27/27 đề tài, dự án nghiệm thu, đạt 100% tiến độ kế hoạch đề ra, các nhiệm vụ đều được Hội đồng tư vấn khoa học cấp tỉnh nghiệm thu kết thúc, đánh giá xếp loại "đạt".

Theo đánh giá đối với 27 đề tài, dự án khi kết thúc cơ bản đều có tính khả thi, tính ứng dụng, nhân rộng cao; một số nhiệm vụ mới đang trong quá trình thử nghiệm nhưng đã nhận được sự ủng hộ, đón nhận của người dân; các nhiệm vụ kết thúc cơ bản đáp ứng được mục tiêu, nội dung, tiến độ, nhiệm vụ đặt ra, nhiều nhiệm vụ được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao.

Một số nhiệm vụ, mô hình thử nghiệm trong sản xuất nông, lâm nghiệp đã được người dân đón nhận, chính quyền địa phương quan tâm xác định chỉ đạo triển khai nhân rộng, kết quả của các nhiệm vụ này bước đầu góp phần thay đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông, lâm nghiệp. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và công nghệ thông tin đã bước đầu cung cấp luận cứ, góp phần hỗ trợ tích cực hiệu quả hoạt động chuyên môn của các đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở KH&CN đã tiến hành bàn giao báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kết thúc năm 2017 của các đề tài, dự án cho 26 đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện.

(Sở KH&CN Yên Bái)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech