Lạng Sơn: Xây dựng ISO tại 50 xã điểm

Email In PDF

133 langson

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho cán bộ, người dân và đại diện các tổ chức thuận tiện trong các giao dịch hành chính, trong năm 2017, Sở KH&CN Lạng Sơn đã triển khai xây dựng mô hình điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động tại 50 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

 

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống nhà nước, trong năm 2017, Sở KH&CN Lạng Sơn là cơ quan chủ trì đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 16/10/2017 về việc triển khai xây dựng mô hình điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của UBND cấp xã. Đồng thời, Sở KH&CN Lạng Sơn đã phối hợp với đơn vị tư vấn, UBND các huyện trên địa bàn lựa chọn các xã điểm để xây dựng áp dụng bộ công cụ này trong giải quyết các thủ tục hành chính cấp xã. Qua đó, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát quá trình giải quyết công việc, góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Năm 2017, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã lựa chọn 50 xã điểm thuộc 10 huyện xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và thực hiện công bố áp dụng. Để triển khai áp dụng hệ thống này đến các xã, Sở KH&CN Lạng Sơn đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho gần 300 cán bộ là các thành viên trong Ban chỉ đạo ISO của các xã. Với các nội dung liên quan như tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001; lợi ích của việc áp dụng; Các bước thực hiện xây dựng và áp dụng bộ công cụ ở cấp xã; phương pháp viết tài liệu, soát xét tài liệu; hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu. Những kiến thức trên là bước cụ thể hóa và kịp thời hoàn thiện quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, giúp các cơ quạn nhà nước chuẩn hóa, hệ thống hóa, hợp lý hóa công tác quản lý, điều hành, nâng cao năng lực, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, chất lượng quản lý hành chính nhà nước tại cấp xã trên địa bàn. Từ đó, góp phần xây dựng và áp dụng tốt hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc gia TCVN ISO 9001 tại cơ sở.

Thực hiện kế hoạch này, khó khăn lớn nhất gặp phải là thời gian quá ngắn, trong khi khối lượng công việc là rất lớn; những nội dung chiếm nhiều thời gian và vận hành tại xã là: Khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý; tập huấn nhận thức về tiêu chuẩn và phương pháp viết tài liệu ISO; hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ để kiểm tra việc áp dụng lần lượt tại các đơn vị; thiết lập các thủ tục để công bố và công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001,… Trong khi quy trình, hệ thống quản lý chất lượng của UBND các xã trên địa bàn hiện chưa được đồng bộ hóa và thống nhất cao. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cơ quan chủ trì và các cơ quan liên quan. Sự quan tâm và quyết tâm của các xã được lựa chọn, việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đã có nhiều kết quả tích cực.

Tính đến thời điểm này, Sở KH&CN đã hoàn thành việc triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 cho 50 UBND xã thuộc 10 huyện. Tất cả các xã đã thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng và đi vào áp dụng thực hiện, giải quyết các quy trình, thủ tục cho tổ chức cá nhân đến giao dịch thủ tục hành chính trên địa bàn xã. Việc xây dựng và triển khai áp dụng bộ công cụ áp dụng trong giải quyết các thủ tục hành chính theo phương pháp khoa học tại 50 xã điểm đã nâng tổng số xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn áp dụng bộ công cụ này tính đến nay là 68 xã.

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 cấp xã là xây dựng các quy trình xử lý công việc hợp lý phục vụ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND cấp xã, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát quá trình giải quyết công việc, đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong năm 2018, Sở KH&CN tiếp tục tiến hành đánh giá hiệu quả, mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn; phấn đấu đến hết năm 2020 có trên 70% công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. Để đạt mục tiêu này, từ nay đến năm 2020, trung bình mỗi năm, toàn tỉnh phấn đấu có từ 50 UBND xã trở lên được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCNV ISO 9001.

(Sở KH&CN Lạng Sơn)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech