Hà Tĩnh: Nghiên cứu, ứng dụng một số loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc nhằm phục vụ phát triển du lịch

Email In PDF

Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, ứng dụng một số loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc ở Hà Tĩnh (Ca Trù, Ví Giặm, Trò Kiều), nhằm phục vụ phát triển du lịch" do Chi hội Văn nghệ Dân gian Hà Tĩnh chủ trì, cử nhân Phan Thư Hiền làm chủ nhiệm. Ông Nguyễn Thiện - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Sau gần 20 tháng triển khai thực hiện (từ tháng 4/2016), cơ quan chủ trì, chủ nhiệm  và nhóm cộng sự đã hoàn thành  mục tiêu, nội dung theo thuyết minh được phê duyệt. Đề tài đã phân tích rõ sự cần thiết, những quan điểm, nguyên tắc  trong việc lựa chọn một số loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của tỉnh (Ví Giặm, Ca trù, Trò Kiều) để phục dựng thành sản phẩm du lịch, phát huy các giá trị phi vật thể với phát triển du lịch như là một động lực phát triển kinh tế bền vững, góp phần nâng cao vị thế mảnh đất và con người Hà Tĩnh trên phạm vi quốc gia và quốc tế. Đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa nói chung và các loại hình diễn xướng Ca trù, Ví Giặm, Trò Kiều nói riêng trong hoạt động du lịch bền vững.

Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp những tư liệu, luận cứ khoa học góp phần vào việc tham mưu cho các cơ quan đơn vị có liên quan, hoạch định các chủ trương chính sách cũng như các chương trình hành động sát đúng, nhằm bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa; khai thác, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Kết quả, đề tài đạt loại Xuất sắc.

(Sở KH&CN Hà Tĩnh)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech