Hà Tĩnh: Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nuôi ốc hương trong ao đất.

Email In PDF

 

alt

Vừa qua, UBND huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Sở KH&CN tổ chức Hội thảo Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nuôi ốc hương trong ao đất tại huyện Cẩm Xuyên. Chủ trì Hội thảo ông Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở KH&CN và ông Nguyễn Đăng Nhật - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên.

Năm 2016, Sở KH&CN phê duyệt cho Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ Cây trồng Vật nuôi huyện Cẩm Xuyên triển khai dự án Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình nuôi ốc hương trong ao đất tại huyện Cẩm Xuyên. Quy mô thực hiện 2 ha tại xã Cẩm Lĩnh, mật độ 400 con/m2. Đến nay, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án đã cơ bản hoàn thành mục tiêu và nội dung theo thuyết minh được phê duyệt. Đã thực hiện thiết kế ao nuôi; xây dựng quy trình: chọn giống và thả giống; lựa chọn thức ăn, cách cho ăn; quản lý, chăm sóc ao nuôi. Kết quả đánh giá bước đầu cho thấy ốc hương thích nghi với điều kiện môi trường tại Hà Tĩnh, tỷ lệ sống cao, sinh trưởng tốt, ít bị dịch bệnh. Giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong vùng thực hiện dự án.

Kết luận Hội thảo, các đồng chí chủ trì ghi nhận bước đầu kết quả đã đạt được của dự án. Quá trình theo dõi cho đến nay cho thấy ốc hương sinh trưởng tốt, có hiệu quả kinh tế, đảm bảo môi trường ao nuôi. Để hoàn thành dự án cũng như khuyến cáo nhân rộng, đề nghị đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án cần thực hiện: Đánh giá biên nhiệt, đánh giá tỷ lệ sống, so sánh công tác xử lý môi trường ao nuôi, hệ thống thoát nước và xử lý nguồn nước, hạch toán kinh tế chi tiết, hoàn thiện quy trình nuôi....

(Sở KH&CN Hà Tĩnh)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website