Quy định mới về chính sách ưu đãi đất đai cho doanh nghiệp KH&CN

Email In PDF

Ngày 14/11/2017, Chính phủ đã ban hành “Nghị định số 123/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước” quy định cụ thể về hồ sơ để miễn giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN). Cụ thể tại Điểm e, Mục 3, Điều 3 đã quy định về Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất đối với đất xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học gồm:

1) Văn bản đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất (trong đó ghi rõ: Đất xây dựng phòng thí nghiệm, đất xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đất xây dựng cơ sở thực nghiệm, đất xây dựng cơ sở sản xuất thử nghiệm): 01 bản chính.
2) Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ: 01 bản sao.
3) Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản sao.

quydinh 1

quydinh 2

Các doanh nghiệp KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp thường có nhu cầu sử dụng đất lớn,

Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng diện tích thuê đất cho nhiều mục đích sản xuất kinh doanh khác nhau, hoặc trong trường hợp mục đích sử dụng hỗn hợp thuộc phần sở hữu nhà nước hoặc có phần diện tích thuộc quyền quản lý nhà nước mà không tách riêng cho từng đối tượng thì đã được quy định tại Mục 3, Điều 3 như sau: “Đối với trường hợp đất sử dụng đồng thời vào mục đích phải nộp tiền thuê đất, mục đích không phải nộp tiền thuê đất thì số tiền thuê đất phải nộp được xác định trên cơ sở phân bổ diện tích theo mục đích sử dụng đất. Trường hợp thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai đang sử dụng nhà, đất tại công trình xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp thuộc sở hữu nhà nước hoặc có phần diện tích thuộc quyền quản lý của Nhà nước mà không tách riêng được phần diện tích đất sử dụng cho từng đối tượng đang sử dụng thì số tiền thuê đất mà đối tượng thuê đất phải nộp được xác định theo hệ số phân bổ trên cơ sở diện tích sàn sử dụng”.
Sau khi hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được cơ quan thuế tiếp nhận nghĩa là đã hợp lệ khi đó tại Điểm a, Mục 2, Khoản 7, Điều 3 của Nghị định 123/2017/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm của cơ quan thực hiện miễn giảm tiền thuê đất như sau: “Cục trưởng Cục thuế ban hành quyết định miễn, giảm đối với tổ chức kinh tế; tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê đất”. Nghĩa là doanh nghiệp KH&CN cũng đã thuộc đối tượng được điều chỉnh bởi quy định trên.
Như vậy, về cơ bản chính sách ưu đãi đất đai cho doanh nghiệp KH&CN đã đầy đủ cơ sở pháp lý cũng như quy trình thủ tục, hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Đặc biệt trong Nghị định mới này đã đưa ra phương án tính toán để xác định diện tích đất khi doanh nghiệp dùng cho nhiều mục đích khác nhau cũng như trong trường hợp thẩm quyền quản lý diện tích đất khi doanh nghiệp thuê đất được miễn, giảm tiền thuê đất. 

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website

logo petech